Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Идентификация на проблемите при противодействието на контрабандата на тютюневи изделия в Република България
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Идентификация на проблемите при противодействието на контрабандата на тютюневи изделия в Република България

Identification of the Problems in Counteracting the Smuggling of Tobacco Products in the Republic of Bulgaria

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се идентифицират проблемите в политиките на противодействие на контрабандата с тютюневи изделия в правен, организацонно-координационен, комуникационен, икономически и социално-културен аспект, да се предложат мерки за усъвършенстване на противодействието на контрабандата с тютюневи изделия в страната и да се предложи концептуален модел за усъвършенстване на противодействието на контрабандата с тютюневи изделия в Република България. Моделът включва освен процесите, но и участниците в него. Целта на модела е да определи водеща институция по отношение противодействието на контрабандата с тютюневи изделия, която ще осигурява координация, комуникация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за противодействие на контрабандата, контрол на движението на рискови стоки и товари на територията на страната. Предложеният нов модел за усъвършенстване на съществуващия такъв е надграден, като съществените елементи на системата за противодействие на контрабандата с тютюневи изделия от страна на участниците в него отразява навременно вътрешните и външните изменения на средата за сигурност и свързаните с него нови предизвикателства и социално-икономически фактори, които оказват влияние върху изменение на системата за управление на тези процеси. Моделът отразява информационната осигуреност в областта на международното сътрудничество и придобиването на информация за измененията на средата за сигурност, по отношение на контрабандата с тютюневи изделия, измененията на социално-икономическите фактори, които могат да доведат до стимулиране или намаляване на нивото на тази организирана престъпност. Това подпомага усъвършенстването на организационно-комуникационния аспект като част от общата международна и национална политика за противодействие на контрабандата с тютюневи изделия, насочена към споделянето на общите ресурси, планирането на международно ниво и адаптирането на националните структури по отношение на оперативното, тактическо и технологично осигуряване на това противодействие. Изследването се базира на декомпозиране и анализ на публични политики, които осъществяват и съдействат за противодействието на контрабандата с тютюневи изделия.

Abstract

The purpose of this study is to identify problems in the policies to combat tobacco smuggling in the Republic of Bulgaria in legal, organizational-coordination, communication, economic and socio-cultural aspects and to propose measures to improve the fight against tobacco smuggling legal, organizational-coordinating, communication, economic and social-cultural aspects, to propose measures to improve the combating of tobacco smuggling in the country and to propose a conceptual model for improving the countermeasures against the smuggling of tobacco products in the Republic of Bulgaria. The model includes not only the processes, but also the participants in it. The purpose of the model is to determine a leading institution in the fight against tobacco smuggling, which will ensure coordination, communication and interaction between the competent state structures in the implementation of measures to fight against smuggling, control the movement of risky goods and cargo on the territory of the country. The proposed new model to improve the existing one is upgraded as the essential elements of the anti-tobacco smuggling system by its participants, reflects in time the internal and external changes of the security environment and related new challenges and socio-economic factors, which have an impact on changing the management system of these processes. The model reflects the information security in the field of international cooperation and the acquisition of information about the changes in the security environment, in relation to the smuggling of tobacco products, the changes in the socio-economic factors that can lead to the stimulation or reduction of the level of this organized crime. This supports the improvement of the organizational-communication aspect as part of the general international and national policy to counter tobacco smuggling, aimed at sharing common resources, planning at the international level and adapting national structures in terms of operational, tactical and technological provision of this counteraction. The research is based on the decomposition and analysis of public policies that implement and contribute to countering tobacco smuggling.

JEL: O17

Ключови думи

policies, политики, smuggling, tobacco products, контрабанда, тютюневи изделия, противодействие, несъвършенства, countermeasures, imperfections
Свалете RP.2022.3.11.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957