Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Бежанци и мигранти: влияние на фалшивите новини в медиите и възприятието на обществото
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Бежанци и мигранти: влияние на фалшивите новини в медиите и възприятието на обществото

Резюме

Последното десетилетие бе белязано от няколко миграционни вълни, свързани с военни конфликти и войни. Последствията, причинени от тези миграционни вълни, често са наричани „криза“. Целта на статията е да представи числеността на мигрантите на определена територия, нагласите към интеграция и тяхната зависимост. Представя се влиянието на фалшивите новини и медийното отразяване, както и тяхното влияние върху общественото възприятие. Сравнителният анализ на данните на Евростат за миграционните потоци и проучванията на общественото мнение на Евробарометър ще бъдат приложени като индикатор за успешни социални кампании. Могат да бъдат дадени примери за добри европейски практики за осигуряване на устойчивост на фалшиви новини и дезинформация за мигранти и бежанци.

Abstract

The last decade has been marked by several waves of migration related to the military conflicts and wars. The consequences caused by these waves often were named as “crisis”. The aim of the paper is to find the successful measures against the spread of fake news and offensive media coverage by studying the experience of European countries. The comparative analysis of Eurostat data on migration flows and Eurobarometer public opinion surveys will be applied as an indicator for successful social campaigns. Examples can be given of good European practices for ensuring the resilience of fake news and misinformation for migrants and refugees.

JEL: F69

Ключови думи

бежанци, refugees, социална кибер устойчивост, мигранти, проверка на фактите, social cyber resilience, migrants, fact check
Свалете RP.2022.3.10.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957