Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Предизвикателства за киберсигурността при използването на лични устройства в УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Предизвикателства за киберсигурността при използването на лични устройства в УНСС

Challenges for Cyber Security in the Use of Personal Devices at UNWE

Резюме

Докладът изследва предизвикателствата за киберсигурността при засилващата се тенденция „донесете вашето устройство“ и необходимостта от политика за нея. Тази политика е свързана с намаляване на риска при използването на лични устройства, като смартфони, таблети и лаптопи при осъществяване на достъп, получаване или използване на данни в мрежата на УНСС. Това е сложна област, поради наличието на множество потребители с различни устройства. Основните проблеми са увеличаването на кибер атаките, защитата на данните, контрола на достъп и управление на мобилните устройства. Целта на текста е да даде насоки за внедряване на политика и процедура за използването на лични устройства в УНСС, което ще спомогне да се запази поверителността, целостта и наличността на формационните активи на университета.

Abstract

The report explores the challenges of cybersecurity in the growing trend of "bring your own device" and the need for a policy for it. This policy is related to reducing the risk of using personal devices, such as smartphones, tablets and laptops when accessing, receiving or using data in the UNWE network. This is a complex area due to the presence of multiple users with different devices. The main problems are the increase in cyberattacks, data protection, access control and management of mobile devices. The purpose of the report is to provide guidelines for the implementation of a policy and procedure for the use of personal devices at UNWE, which will help preserve the confidentiality, integrity and availability of the university's formation assets.

JEL: O30

Ключови думи

киберсигурност, cybersecurity, лични устройства, информационна сигурност, контрол на достъп, personal devices, information security, access control
Свалете RP.2022.3.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957