Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на криптовалутите върху националната сигурност
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Влияние на криптовалутите върху националната сигурност

Резюме

Настоящият материал разглежда криптовалутите като нова форма на стопански актив, която придобива все по-голяма популярност. Те проявяват качества на „пари“, макар да не са признати за законно платежно средство. Чрез тях могат да се извършват сделки по покупко-продажба на стоки и услуги. Поради това те могат да се разглеждат като конкуренти на фиатните пари и в качеството си на такива оказват влияние върху световната икономика и националната сигурност на държавите. Наред с положителните страни на използването им, криптовалутите могат да имат и негативно влияние върху финансово-икономическите аспекти на националната сигурност. Поради това е необходимо да се изследва това влияние и да се създаде теория и методология за неговата оценка.

Abstract

This document considers crypto currencies as a new form of economic asset that gains more and more popularity. They show elements of “money” and although are not recognized as official means of payment they can be used for selling and buying goods and services. As such, they could be considered as competitive to “fiat” money and can influence world economy and country’s national security. Alongside the positive aspects of the cryptocurrencies, they are a good foundation for illegal activities.

JEL: E40, F31, G18, K42

Ключови думи

national security, blockchain, криптовалути, блокчейн, борси, национална сигурност, cryptocurrencies, stock exchanges
Свалете RP.2022.3.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957