Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Поведенческият анализ в критичната инфраструктура (влиянието на Covid-19)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Поведенческият анализ в критичната инфраструктура (влиянието на Covid-19)

Резюме

Целта на статията е да представи поведенческия анализ като инструмент за подобряване на сигурността, като се акцентира върху ролята му при обекти от критичната инфраструктура. Въз основа на документален и сравнителен анализ се разглеждат различни технологии и програми, основани на поведенческия анализ, като по този начин се илюстрират освен механизмите на функциониране и ползите от тяхното внедряване, така и тенденциите на развитие в тази област. Посочени са различни предизвикателства за поведенческия анализ, причинени от влиянието на Covid-19 кризата. Представени и предложени са възможни решения за тяхното преодоляване, като се имат предвид финансовите и ресурсни фактори.

Abstract

The aim of the current article is to outline the behavioural analysis as an instrument for improvement of the security, emphasizing on its role in the critical infrastructure locations. Based on documentary and comparative analysis various technologies and programs based on behavioral analysis are being presented, and in this way, illustrates not only their operating mechanisms and benefits but also the development trends in this sphere. Multiple and diverse challenges for the behavioral analysis caused by the impact of the Covid-19 crisis are also presented. Possible solutions for overcoming them are proposed taking into an account the different financial and resource factors.

JEL: М14, L20

Ключови думи

Сигурност, security, critical infrastructure, COVID-19, критична инфраструктура, поведенчески анализ, behavioural analysis
Свалете RP.2022.3.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957