Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Възможности за въвеждане на менторска програма в обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Възможности за въвеждане на менторска програма в обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността

Резюме

Обучението чрез менторски подход се налага като все по-ключов и ефективен модел за работа с млади хора, което освен повишаване на твърдото знание на обучаващите се, играе ключова роля при изграждането и утвърждаването на конкретни професионални и меки умения. Актуалността на настоящето изследване се обуславя от често срещаните предизвикателства, свързани със задържането, постоянството и завършването на образователно-научната степен „доктор“ както у нас, така и в чужбина. В тази връзка, фокусирайки се върху работата на конкретна катедра, целта, която си поставя настоящето изследване е след анализ на чуждия опит да бъде предложена алтернатива за усъвършенстване на обучението в ОНС „Доктор“ в направление Икономика и управление (отбрана и сигурност) на УНСС. Методът, който ще се използва в настоящето изследване е анализ на чужд опит и добри практики, както и сравнителен анализ. Резултатът, който се очаква да бъде постигнат, е да се идентифицират работещи алтернативи в контекста на обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността, да се изведат плюсовете и минусите на двете алтернативи и да се предложи най-добрият вариант.

Abstract

Training through a mentoring approach is establishing itself as an increasingly key and effective model for working with young people, which, in addition to increasing the solid knowledge of learners, plays a key role in building and consolidating specific professional and soft skills. The relevance of this study is determined by the common challenges associated with the retention, perseverance and completion of the educational and scientific degree "PhD" both at home and abroad. In this regard, focusing on the work of a particular department, the goal of this study is after analyzing the foreign experience to offer an alternative to improve training in the PhD program in economics and management (defense and security) of UNWE. The method that will be used in the present study is the analysis of foreign experience and good practices, as well as comparative analysis. The result that is expected to be achieved is to identify working alternatives in the context of the training of doctoral students in the field of defense and security economics, to outline the pros and cons of both alternatives and to suggest the best option.

JEL: A29

Ключови думи

Обучение, Training, Икономика на отбраната и сигурността, менторска програма, ОНС „Доктор“, mentoring program, PhD program, doctoral students, defense and security economics
Свалете RP.2022.3.05.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957