Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Международни академични програми и модели за обучение по противодействие на корупцията и приложението им в УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Международни академични програми и модели за обучение по противодействие на корупцията и приложението им в УНСС

Резюме

Обучението по противодействие на корупцията е сравнително нов аспект в образователните и академичните програми на българските университети. Настоящото изследване си поставя за цел да проследи водещите световни модели и добрите практики, разработени от Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на Организацията на обединените нации (UNODC), сред които: Антикорупционната академична инициатива (ACAD), Антикорупционният курс (The Anti-Corruption Course), Инициативата „Образование за справедливост“ (Education for Justice Initiative) (E4J) и др. Представени са в резюме и Програмите на Международната анти-корупционна академия (IACA), както и на водещи световни университети, държавни институции и неправителствени организации. В материала се анализира приложението на моделите по антикорупционно обучение в УНСС и се изразяват препоръки за по-нататъшното му развитие и задълбочаване.                                                                                           

Abstract

The аnti-corruption education is relatively a new aspect of the educational and academic programs of the Bulgarian universities. The current study aims to analyze the world's leading academic models and best practices in preventing corruption, developed by the United Nations Organization on Drugs and Crime (UNODC), including the UNODC Anti-Corruption Academic Program (ACAD), the Anti-Corruption Course, the Education for Justice Initiative (E4J), the International Anti-Corruption Academy (IACA), as well as by the world's leading universities, state institutions and non-governmental organizations. The article analyzes the implementation of the Master’s program in anti-corruption at UNWE, supported by UNODC.

JEL: K42

Ключови думи

Обучение, Education, антикорупция, правоприлагане, академични програми, образователни модели, аnti-corruption, law enforcement, academic programs, academic models
Свалете RP.2022.3.04.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957