Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управление на риска в организациите в България – проблеми и перспективи за развитие
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Управление на риска в организациите в България – проблеми и перспективи за развитие

Резюме

В публикацията се анализира текущо състояние на рисковата среда в организациите в България, с цел да се установят наличните проблеми и добрите практики. Комплексният анализ на рисковата среда в страната се затруднява поради това, че рисковете притежават множество дименсии, понятието риск е интердисциплинарна категория, заплахите и източниците на риск, които ги пораждат, също са много разнообразни.

Идентификацията на проблемите при управлението на риска в организациите в България се основава на анализ на многобройни публикации, личния опит на автора и разговори с пряко занимаващи се с управление на риска лица.

Перспективите за развитие на практиката за управление на риска в организациите в България са систематизирани в следните направления: въвеждане на стандарти за управление на риска, възприемане на системния подход при управление на риска, разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта на управлението на риска в организацията, приложение на съвременни методи за идентификация и анализ на риска, които са доказали своята ефективност, но все още не се прилагат в достатъчна степен в практиката на българските организации.

Abstract

The current state of the risk environment in the organizations in Bulgaria is analyzed in order to establish the good practices and the available problems. The complex analysis of the risk environment in the country is difficult since the risks have many dimensions, the concept of risk is an interdisciplinary category, the threats and sources of risk that underlie the various risks are also very diverse.

Many international organizations publish their research on the most significant risks to the world in the short, medium, and long term – the World Economic Forum, INFORM and the Interagency Reference Group of the Standing Committee on Risk, Early Warning and Preparedness and many others.

The identification of the issues in risk management in the Bulgarian organizations is based on an analysis of numerous literature sources, the author’s personal experience and conversations with persons directly involved in risk management.

Prospects for the development of risk management practice in Bulgarian organizations are systematized in the following areas: introduction of risk management standards, adoption of a systematic approach to risk management, development and implementation of a model for assessing the maturity of risk management in organizations, application of contemporary methods for risk identification and analysis, which have proven their effectiveness, but are still not sufficiently applied in the practice of Bulgarian organizations.

JEL: H83, M10

Ключови думи

risk, риск, Risk Management, управление на риска, източници на риск, стандарти за управление на риска, sources of risk, risk management standards
Свалете RP.2022.3.03.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957