Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Образование за устойчива отбрана и сигурност
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Образование за устойчива отбрана и сигурност

Education for Sustainable Defence and Security

Резюме

Цел на статията е да анализира предизвикателствата пред образованието по „Икономика на отбраната и сигурността“, изпълнявано от катедра „Национална и регионална сигурност“ на Университета за национално и световно стопанство в София при прехода към устойчива отбрана и сигурност. Основни задачи на изследването са да: очертае необходимостта за преход към образование за устойчива отбрана и сигурност; представи визия за устойчива отбрана и сигурност и приемане на интегриран холистичен подход за сигурност; предложи виждане каква образователна промяна и практически мерки са необходими за изграждане на устойчива отбрана и сигурност.

Abstract

The aim of the article is to analyse the challenges facing education in "Economics of Defence and Security", implemented by the Department of National and Regional Security at the University of National and World Economy in Sofia in the transition to sustainable defence and security. The main tasks of the research are to: outline the need for transition to education for sustainable defence and security; present a vision for sustainable defence and security and the adoption of an integrated holistic approach to security; offered a vision of what educational change and practical measures are needed to build sustainable defence and security.

JEL: A12, A23

Ключови думи

higher education, висше образование, устойчива отбрана и сигурност, sustainable defence and security
Свалете RP.2022.3.02.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957