Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Професии и длъжности в киберсигурността и свързаното с тях обучение
Научни трудове на УНСС - Том 3/2022
година 2022
Брой 3

Професии и длъжности в киберсигурността и свързаното с тях обучение

Резюме

Новите технологии и тяхното навлизане в различни сфери на живота водят до редица промени. Част от тези промени са свързани с появата на нови професии и длъжности. Публикацията има за цел да представи промените в професиите, длъжностите и работните позиции, предизвикани от съвременните социално-икономически и технологични условия. Тези промени без съмнение пораждат и нови изисквания пред обучението по специалностите, имащи отношение към тях и неговото качество. Фокусът е поставен върху длъжностите в киберсигурността и свързаното с тях обучение.

Abstract

New technologies and their implementation into various spheres of human life are followed by a number of changes. Some of these changes are related to the emergence of new occupations and jobs. The paper aims to present the changes in occupations and jobs, as well as in work positions caused by modern socio-economic and technological conditions. These changes inevitably create new requirements for the education and the training in the specialties related to these new occupations and jobs. The focus is on the cybersecurity occupations, the related education and its quality.

JEL: J60, H56

Ключови думи

Обучение, Education, jobs, киберсигурност, cybersecurity, професии, длъжности, occupations
Свалете RP.2022.3.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957