Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управление на безопасността на храните в агрохранителната верига – предпоставка за производство на устойчиви продукти
Научни трудове на УНСС - Том 2/2022
година 2022
Брой 2

Управление на безопасността на храните в агрохранителната верига – предпоставка за производство на устойчиви продукти

Резюме

В днешно време потребителските изисквания към стоките са многообразни и всеобхватни – качество и безопасност, производство, в унисон с околната среда, доставка в кратки срокове и на сравнително достъпни цени. Удовлетворяването на тези потребности е насочено към усъвършенстването на политиките и стратегиите по безопасност на храните чрез подобряване на дейностите от контрола и налагане на изисквания към всички участници от хранителната към агрохранителната верига. Създаването на условия и проследимост между всеки един от елементите на агрохранителната верига, както и въвеждането на подходи за гарантиране безопасността на храните е основната стратегия на ЕС за постигане на устойчивост при производството и потреблението на храни.

Целта на настоящата разработка е чрез анализ да се представят предимствата на действащите подходи и механизми в управлението на безопасността на храните в съответствие с изискванията на международно утвърдени стандарти, насочени към производство на устойчиви продукти. Изведени са ползите от прилагане в практиката на системи за управление на безопасността на храните, като фактор, осигуряващ безопасността на предлаганите храни и даващ увереност на консуматорите за редуциран риск, свързан с тяхното здраве и живот. Използваната методология в изследването е подкрепена от систематичен преглед на изискванията заложени в стандарта ISO 22000: 2018 г. при идентифициране на процесите свързани със създаването на продукта. Резултатите показват, че прилагането на системен подход при управлението на безопасността на храните е в пряка връзка със стратегическите въпроси и целите на държавното управление в тази сфера.

Abstract

Nowadays, consumer requirements for goods are diverse and comprehensive - quality and safety, production, in harmony with the environment, delivery in a short terms and at relatively affordable prices. Meeting these needs is aimed at improving food safety policies and strategies by improving control activities and imposing requirements on all participants in the food to agri-food chain. The creation of conditions and traceability between each of the elements of the agri-food chain, as well as the introduction of approaches to ensure food safety is the main EU strategy for achieving sustainability in food production and consumption.

The aim of this study is to present through analysis the advantages of existing approaches and mechanisms in food safety management in accordance with the requirements of internationally established standards aimed at the production of sustainable products The benefits of the implementation of food safety management systems in practice are presented, as a factor ensuring the safety of the food offered and giving consumers confidence in the reduced risk associated with their health and life. The methodology used in the study is supported by a systematic review of the requirements set in the standard ISO 22000: 2018 in identifying the processes associated with the creation of the product. The results show that the application of a systematic approach to food safety management is directly related to the strategic issues and objectives of public administration in this area.

JEL: Q18, Q01, L52, O13

Ключови думи

качество, quality, legislation, законодателство, Safety, безопасност, агрохранителна верига, agri-food chain, храни, консуматори, food, consumers
Свалете RP.2022.2.15.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957