Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Роля на маркировката върху устойчивото потребление на пресни плодове и зеленчуци
Научни трудове на УНСС - Том 2/2022
година 2022
Брой 2

Роля на маркировката върху устойчивото потребление на пресни плодове и зеленчуци

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се представят задължителните и доброволните реквизити в маркировката на пресни плодове и зеленчуци, и въз основа на направения анализ да се установи ролята им върху устойчивото потребление. В разработката е отразено българското и съюзното законодателство в областта на маркировката на пресните плодове и зеленчуци. Извършеното изследване предоставя възможност за проучвания относно пълнотата на законодателната рамка, както и спецификата на реквизитите от маркировката на пресни плодове и зеленчуци. Установена е взаимовръзката между регламентираните нормативни изисквания и устойчивото потребление на пресни плодове и зеленчуци.

Abstract

The purpose of this study is to present the mandatory and voluntary details in the labelling of fresh fruits and vegetables, and on the basis of the analysis to establish their role in sustainable consumption. The study presents the Bulgarian and Union legislation in the field of marking of fresh fruits and vegetables. The conducted research provides an opportunity for studies on the completeness of the legislative framework, as well as the specifics of the details of the labelling of fresh fruits and vegetables. Interrelation between the regulated requirements and the sustainable consumption of fresh fruits and vegetables has been established.

JEL: Q02, Q180

Ключови думи

устойчиво потребление, sustainable consumption, маркировка, пресни плодове и зеленчуци, labelling, fresh fruits and vegetables
Свалете RP.2022.2.14.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957