Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политически измерения на пандемията от covid-19: рисковете на подменената нормалност
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Политически измерения на пандемията от covid-19: рисковете на подменената нормалност

Резюме

Статията представя критичен поглед към обявената от СЗО пандемия от COVID-19, която вече повече от година сковава света и разчиства пътя на т. нар. „нова нормалност“. Основна цел е да се очертаят политическите измерения на пандемията и да се идентифицират политическите и социални рискове от подмяната на нормалността. Тезата е, че „новата нормалност“ се въвежда посредством координирана и методично провеждана, на различни равнища, политика на ограничения и рестрикции, аргументирани със здравни основания. Този политика генерира рискове от различен порядък, чийто дългосрочни ефекти застрашават устоите на демократично устроените общества и накърняват основни граждански и политически права и свободи.  

Abstract

The article presents a critical look at the WHO-announced COVID-19 pandemic, which has been stifling the world for more than a year and clearing the way for the so-called “new normality”. The main goal is to outline the political dimensions of the pandemic and to identify the political and social risks of replaced normalcy. The thesis is that the “new normalcy” is introduced through a coordinated and methodically conducted, at different levels, policy of restrictions, justified by health grounds. This policy generates risks of various kinds, the long-term effects of which threaten the foundations of democratic societies and undermine fundamental civil and political rights and freedoms.

Ключови думи

политически риск, political risk, пандемия от COVID-19, социален контрол, убеждаващо въздействие, нова нормалност, COVID-19 pandemic, social control, new normalcy
Свалете RP.2022.1.18.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957