Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Плурализъм и популизъм в българската партийна система: връзки и противоречия
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Плурализъм и популизъм в българската партийна система: връзки и противоречия

Резюме

Статията изяснява ролята на политическия плурализъм за трансформациите и засилването на популизма в българската партийна система. Анализират се неговите измерения в правен и политически аспект. Разкрива се връзката и противоречивото отношение между плурализъм и популизъм в политиката. Правят се изводи за тяхното съжителство и влияние върху партийната система и демократичния процес в нашата страна. В методологическо отношение статията е изградена върху политологичен и правен анализ на изследвания проблем.

Abstract

The paper examines the role of political pluralism for transformations and the rise of populism in the Bulgarian party system. The populism dimensions are analysed in legal and political aspect. The paper also depicts the contradictory relation between pluralism and populism in politics. Conclusions are made for their coexistence and impact on the political party system and democratic process in our country. In methodological aspect, the paper uses the political and legal analysis of the researched issue.

JEL: H11, K10, K16

Ключови думи

партии, populism, parties, политически плурализъм, партийна система, популизъм, political pluralism, party system
Свалете RP.2022.1.17.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957