Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Поведенчески аспекти в теорията и практиката на управленското счетоводство
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Поведенчески аспекти в теорията и практиката на управленското счетоводство

Резюме

Настоящата студия отговаря на въпроса „Имат ли бъдеще поведенческите изследвания в управленското счетоводство?“. За родната счетоводна теория нейният принос се свежда до маркирането на поведенческите проблеми като важна изследователска област за бъдещото развитие на управленското счетоводство, а по-общият й принос се състои в логическата обосновка на поведенческите аспекти като иманентно присъща и фундаментална част от теорията на управленското счетоводство. В първата и втората част на разработката са разгледани поведенческите проблеми, които първоначално възникват в англосаксонската практика и теория на счетоводството и в частност на управленското счетоводство. В третата част е обърнато внимание на отделни поведенчески въпроси, разглеждани в българската счетоводна литература. Последната част логически обосновава тезата, че ефективността на управленско-счетоводната функция – нейният принос за разработването и изпълнението на стратегията на организацията – се опосредства от въздействието на управленско-счетоводната информация върху субективните мисловни процеси на потребителите на тази информация.

Abstract

The paper explores the question of what the future of behavioral accounting research in management accounting is. It contributes to the Bulgarian accounting theory by highlighting behavioral problems as an important research area for the future development of management accounting. More generally the paper contributes to the existing literature with the deductive justification of behavioral considerations being an integral and fundamental part of the theory and practice of management accounting. The first and second sections examine the early behavioral problems of the Anglo-Saxon practice and theory of accounting in general and management accounting in particular. The third section describes various behavioral issues discussed in Bulgarian accounting literature. The last section argues that the impact of the management accounting function – its contribution to the development and implementation of the strategy – depends heavily on the influence of management accounting information on the subjective mental representations of its primary users.

JEL: M41, D91

Ключови думи

management accounting, управленско счетоводство, поведенчески счетоводни изследвания, трите свята на Попър, семантика, прагматика, behavioral accounting research (BAR), Popper’s three worlds, semantics, pragmatics
Свалете RP.2022.1.16.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957