Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Независим финансов одит на финансовите отчети на пенсионните фондове в условия на дигитализация
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Независим финансов одит на финансовите отчети на пенсионните фондове в условия на дигитализация

Резюме

Основната задача на независимите експерт-счетоводители, регистрирани одитори в условията на световна здравна криза, възникнала поради обявената пандемия от COVID-19 е да  осъществят независим финансов одит на финансовите отчети на пенсионните фондове в условия на дигитализация така, че да запазят основната цел и задачи на одита. Адекватно да изразят своето одиторско мнение и да се предпазят от грешки, отклонения и лоши одиторски практики в условия на дигитализация чрез използване на нови подходи, процедури, методи, правила и стандарти за одит, които да не бъдат в нарушение на въведените стандарти за качество от Международните одиторски стандарти (МОС) и Международния Етичен кодекс на професионалните счетоводители. В следствие на глобализацията, на новия международен режим за регулиране на пенсионната дейност и на промените в националните изисквания на държавния осигурителен надзор, в условия на световна здравна криза възниква необходимостта регистрираните одитори да разработят нова, дигитализирана методика и методология за осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на пенсионните фондове.

Abstract

The main task of the Certified public accountants, registered auditors in the conditions of the global health crisis, caused by the declared pandemic by COVID 19 is to carry out an independent financial audit of the financial statements of pension funds in digital conditions so as to preserve the main purpose and tasks of audit. To express adequately their audit opinion and to protect themselves against frauds, deviations and bad audit practices in digital conditions by using new approaches, procedures, methods, rules and auditing standards that do not violate the introduced quality standards by International Standards on Auditing (IAS) and the International Code of Ethics for Professional Accountants. As a result of globalization, the new international regime for regulating pension activity and the changed national requirements of state insurance supervision, in the context of the global health crisis there is a need for registered auditors to develop a new, digitalized methods, as well as a new methodology for conducting independent financial audit of the financial statements of the pension funds.

JEL: M41, М42

Ключови думи

пенсионни фондове, digitalization, pension funds, финансови отчети, дигитализация, независим финансов одит, independent financial audits, financial statements.
Свалете RP.2022.1.15.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957