Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Историческа ретроспекция и тенденции в развитието на Националните счетоводни стандарти в България
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Историческа ретроспекция и тенденции в развитието на Националните счетоводни стандарти в България

Резюме

Целта на изследването е да представи еволюцията и тенденциите на развитие и приложение на Националните счетоводни в България. Методологията на изследването се основава на общите принципи на познанието като се прилага системният подход, методите на анализ и синтез, на емпиричното проучване и обобщаване, на сравнителния графичен анализ. Резулататите от изследването са за възникването и развитието на Националните счетоводни стандарти в България, за динамиката в броя на предприятията, които ги прилагат като счетоводна база, за структурата на икономиката според категориите предприятия, определени в Закона за счетоводството. Изводите от изследването са с полза за историята и теорията на счетоводството в България, за държавните органи с отношение към счетоводното законодателство, за професионалните организации, участващи в еволюцията и усъвършенстването на Националните счетоводни стандарти.  

Abstract

The article presents the origination, the development, the application and the perspectives of the National Accounting Standards in Bulgaria. The aim of the study is to present the evolution and the development trends of the National Accountants in Bulgaria. Based on empirical research, it is established that they are the preferred financial framework for reporting and their implementation has increased over the years. Data from the International Financial Reporting Standards Foundation prove that the application of accounting standards for non-public companies is a common practice in an international aspect and Bulgaria participates in this process. The research methodology is based on the general principles of knowledge, applying the systematic approach, the methods of analysis and synthesis, the empirical research and generalization, the comparative graphic analysis. A study of statistical data on the number of enterprises in Bulgaria that have adopted the National Accounting Standards as a framework for financial reporting, and the structure of the economy according to the categories of enterprises defined in the Accountancy Act was conducted. The content of the study is useful for the history and the theory of accountancy in Bulgaria, for the governmental authorities related to the accounting legislation, for the professional organizations involved in the evolution and improvement of the National Accounting Standards.

JEL: M40, M41

Ключови думи

Bulgaria, България, Национални счетоводни стандарти, national accounting standards, Закон за счетоводството, категории предприятия, Accountancy Act, categories of enterprises, International Financial Reporting Standards
Свалете RP.2022.1.14.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957