Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Специфични особености на дейността на актюерите на застрахователните компании в условия на дигитализация
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Специфични особености на дейността на актюерите на застрахователните компании в условия на дигитализация

Резюме

Специфичните особености на дейността на актюерите в застраховането са свързани с важната им роля в осигуряването на ефективни системи на управление в условия на дигитализация. Техните доклади, анализи и препоръки стават още по-необходими за застрахователните компании в новата дигитална ера. Дигитализацията поставя сериозни предизвикателства пред застрахователните компании. Те трябва да се справят с постоянно променящите се информационни масиви от данни, които се налага да бъдат обработвани, систематизирани, анализирани и обобщавани за нуждите на управлението и държавния застрахователен надзор. Актюерите имат задълбочен опит в обобщаването и анализирането на данните от застрахователните операции, а експертните им технически съвети са от изключително значение за застрахователните компании. В новите дигитални екосистеми актюерите предоставят експертни познания по моделиране и оптимизиране на прогнози, подпомагат вземането на бързи, адекватни и интелигентни решения, както в сферата на застраховането, така и в сферата на мениджмънта и управлението на застрахователните, финансовите и бизнес рисковете, които съпътстват дейността на застрахователните компании.

Abstract

The specific features of the activity of actuaries in insurance are related to their important role in providing effective management systems in conditions of digitalization. Their reports, analyzes and recommendations are becoming even more necessary for insurance companies in the new digital age. Digitalisation poses serious challenges for insurance companies. They have to deal with the constantly changing information data sets that need to be processed, systematized, analyzed and summarized for the needs of management and state insurance supervision. Actuaries have extensive experience in summarizing and analyzing data from insurance operations, and their expert technical advice is extremely important for insurance companies. In the new digital ecosystems, actuaries provide expertise in modeling and optimizing forecasts, supporting for rapid, adequate and intelligent decisions, both in the field of insurance and in the field of management and administration of insurance, financial and business risks that accompany the activity of insurance companies.

JEL: M49

Ключови думи

Застраховане, digitalization, дигитализация, актюери, insurances, actuaries
Свалете RP.2022.1.13.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957