Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Анализ на успеваемостта на студентите от държавен изпит на специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, за периода 2017 – 2021 г. и на специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционна форма за периода 2020/2021 г.
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Анализ на успеваемостта на студентите от държавен изпит на специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, за периода 2017 – 2021 г. и на специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционна форма за периода 2020/2021 г.

Резюме

В статията са представени резултатите и изводите от анализа на резултатите на студентите от проведения държавен изпит на специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, за период от пет години (2017 – 2021) и на студентите от дистанционна форма на обучение за учебната 2020 – 2021 г.

Обект на изследване са проведените през месец юли на 2017, 2018, и 2021 г. държавни изпити на студентите от  специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“ и проведения през юли 2021 г. държавен изпит на студентите от специалност „Счетоводство и контрол“.

Предметът на настоящата статия е ориентиран към анализа на общата успеваемост по модули на студентите, и в частност на модул „Финансово счетоводство“ общо, по групи въпроси съдържащи се в модула и конкретни въпроси във всяка група на модула „Финансово счетоводство“. Учебната дисциплина „Финансово счетоводство“ е една от фундаменталните дисциплини и заедно с „Общата теория на счетоводството“ играе най-важната роля за формиране на основните теоретични познания и практически умения в студентите. Тя е включена в обхвата от дисциплини необходими за придобиване на квалификацията дипломиран-експерт-счетоводител.

Целта на изследването е да се очертаят модулите, в които се акумулират най-много проблемни въпроси; да се изведат темите и естеството на въпросите от модула  „Финансовото счетоводство“, които най-много затрудняват студентите; да се формулират  факторите, които са повлияли върху успеваемостта на студентите и да се направят конкретни препоръки за подобряване организацията на провеждането на държавния изпит.

Abstract

The article presents the results and conclusions from the analysis of the results from the state exam in the “Accounting”, Bachelor's degree, for a period of five years (2017 – 2021) and distance learning students for the academic year 2020/2021. The object of research are the state exams of the students in the bachelor major “Accounting” held in July 2017, 2018 and 2021 and the state exam of the students in the major “Accounting and Control“ held in July 2021.

The subject of this article is focused on the analysis of the overall success by modules of students and in particular of the module “Financial Accounting” in general, by groups of questions contained in the module and specific questions in each group of the module “Financial Accounting”. The discipline “Financial Accounting” is one of the fundamental disciplines and together with the “General Theory of Accounting” and plays the most important role in the formation of basic theoretical knowledge and practical skills in students. It is included in the range of disciplines required to obtain a certified public accountant. qualification.

The aim of the research is to outline the modules in which the most problematic issues arise; to bring out the topics and the nature of the questions from the module “Financial Accounting”, which are most difficult for students and to formulate the factors that have influenced the success of students and to make specific recommendations for improving the organization of the state exam.

JEL: M41

Ключови думи

Държавен изпит, financial accounting, финансово счетоводство, резултат, state exam, results
Свалете RP.2022.1.12.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957