Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концепция за цифрова трансформация на счетоводни услуги в условия на дигиталност
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Концепция за цифрова трансформация на счетоводни услуги в условия на дигиталност

Резюме

Бързото развитие  на информационните и комуникационни технологии се определя като водещ фактор за изграждането на конкурентоспособна индустриална среда. В световен мащаб приложението на тези технологии, е изведено като стратегически приоритет за повечето страни. Целта на концепцията за цифрова трансформация на счетоводни услуги е да се създадат предпоставки за по-нататъшно автоматизиране на тази дейност и условия за конкурентно развитие на индустриалните фирми. Необходимостта от концепцията се налага от бързия растеж на новите информационни технологии, водещи до цифровизиране на производствени и бизнес процеси, както и създаване на качествено нови предпоставки за генериране на нова стойност. Това означава и подготовка за изграждането на нови, институционални и организационни отношения в обществото. Те са от ключово значение за управлението на този сложен информационен, технологичен, икономически и социален процес в т.ч. на счетоводните услуги в контекста на трансформация и цифровизиране на индустриалните дейности. За постигане на целите е приложим интегриран подход за анализ на проблема.

Abstract

The rapid development of information and communication technologies is defined as a leading factor in building a competitive industrial environment in the coming years. Globally and in Europe, the application of these technologies has been identified as a strategic priority for other countries. The current concept for digital transformation of accounting services is to create preconditions for further automation of this activity and conditions for competitive development of industrial companies. The need for this concept is dictated primarily by the rapid growth of new information technologies, leading to the digitization of production and business processes, as well as the creation of quality new prerequisites for generating new value. It also means preparation for building new, institutional and organizational relationships in society. This is key to managing this complex information, technology, economic and social process, including of accounting services in the context of the transformation and digitalization of industrial activities. An integrated approach to the problem analysis is applicable for reaching the objectives.

JEL: А10, F60, G32

Ключови думи

счетоводство, Accounting, digitalization, дигитализация, информационна база, information base
Свалете RP.2022.1.11.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957