Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Приложение на иновативни технологии в управленските счетоводни модели в условията на дигитализирана счетоводна система
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Приложение на иновативни технологии в управленските счетоводни модели в условията на дигитализирана счетоводна система

Резюме

От края на ХХ в. високите технологии динамично навлизат в счетоводната практика. Процесът на дигитализация на счетоводните системи е интензивен и всеобхватен. Приложението на управленски счетоводни модели обаче обуславя различен подход при създаването, обработването и анализа на информацията спрямо този, който традиционно се прилага във финансовото счетоводство. Използването на съвременни технологии в управленското счетоводство създава условия за повишаване на ефикасността и ефективността при осигуряването на информация за удовлетворяване на потребностите на мениджмънта. Основната цел на изследването е да установи степента на приложение на тези технологии и нагласите към тях в практиката в България, въз основа на предимствата им, изведени от авторите. За реализирането ? последователно са приложени няколко метода. Анализирана е информация, осигурена чрез кабинетно проучване. Тя е представена в обобщен обзор на няколко от най-актуалните технологии, които във висока степен повлияват счетоводната система. На негова база са оценени ползите от тези технологии, като са проектирани и възможности за тяхното приложение. Проведено е анкетно проучване за осигуряване на емпирични данни относно използването им в практиката. Въз основа на анализа на данните е осъществена оценка на нагласите относно приноса на тези технологии за прилагането на управленски счетоводни модели.

Abstract

Since the end of the 20th century, high technologies have been dynamically introduced in the accounting practice. The process of digitalization of accounting systems is intensive and its scope is rather wide. However, the use of management accounting models requires a different approach in the generation, processing and analysis of information compared to that traditionally applied in financial accounting. The use of modern technologies in management accounting creates conditions to increase the efficiency and effectiveness in providing information required to meet the needs of the management. The main goal of the study is to evaluate the degree of application of these technologies and to assess the attitudes towards them in the Bulgarian practice, based on their advantages, identified by the authors. Several research methods have been applied for its implementation. Information provided through a desk research was analyzed. It is presented in summary of some of the most innovative technologies that greatly influence the accounting system. The benefits of modern technologies are evaluated, and opportunities for their application are proposed. A survey was conducted and empirical data on their use in the practice was analyzed. 

JEL: M41, M15, O32

Ключови думи

profitability, Big Data, artificial intelligence, големи данни, изкуствен интелект, интегрирани информационни системи, планиране на ресурсите на предприятието, разпознаване на символи, машинно обучение, дигитализирана счетоводна система, управленски счетоводни модели, theory of constraints, integrated information systems, enterprise resource planning, character recognition, machine learning
Свалете RP.2022.1.10.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957