Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Новите счетоводни обекти от права върху интелектуалната собственост на предприятията в ерата на цифровизация
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Новите счетоводни обекти от права върху интелектуалната собственост на предприятията в ерата на цифровизация

Резюме

Тезата на изследването, представено в статията от авторите е, че развитието на цифровите технологии, водещи до иновативни начини за дигитално разпространение и използване на защитено съдържание, закономерно пораждат нови обекти и бизнес модели, които могат и трябва да намерят адекватно признаване и представяне във финансовите отчети като нематериални активи. Първият аспект от статията е обвързан с дискусионните въпроси в полето на интелектуалната собственост и на нейната защита в ерата на цифровизацията. Изследвани са актуалните регулаторни актове в областта. Проучени са и са анализирани становищата на водещи специалисти в областта на интелектуалната собственост, които открояват редица научно-приложни проблеми относно интелектуалната собственост, нейното място в бизнеса, в дигиталния свят и правят предложения за тяхното решаване. Вторият аспект на статията е представянето на дискусионни въпроси по отношение на новите нематериални активи и на актуалните научно-приложни проблеми в тяхното счетоводно третиране. Предложени са решения за някои от тях.

Abstract

The thesis of the study presented in the report by the authors is that the development of digital technologies, leading to innovative ways of digital distribution and use of protected content, naturally give rise to new objects and business models that can and should find adequate recognition and representation in financial statements as intangible assets. The first aspect of the report is related to the debatable issues in the field of intellectual property and its protection in the digital age. The latest regulatory acts in the field have been studied. The opinions of leading specialists in the field of intellectual property have been studied and analyzed as well, which highlight a number of scientifically applied problems concerning intellectual property, its place in business, in the digital world and make proposals for their solution. The second aspect of the report is the presentation of discussion questions regarding the new intangible assets and the current scientifically applied problems in their accounting treatment. Solutions have been proposed for some of them.

JEL: M40, G32

Ключови думи

счетоводство, Интелектуална собственост, Intellectual property, Accounting, дигитален свят, digital world, digitalization, нематериални активи, цифровизация, intangible assets
Свалете RP.2022.1.09.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957