Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Регионалната икономическа интеграция в контекста на международните икономически отношения: преглед на литературата в международен план
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Регионалната икономическа интеграция в контекста на международните икономически отношения: преглед на литературата в международен план

Резюме

Целта на статията е да представи и анализира критично основните теоретични аспекти на регионалната икономическа интеграция чрез преглед на някои основни автори в областта от международната и българската литература. Обект на изследването са основополагащите теории за регионална икономическа интеграция, а предмет на настоящата разработка е представянето на тяхната еволюция, икономически и политически характеристики. За постигането на тази цел са изпълнени три задачи: 1) анализирана е същността на регионалната интеграция като съществен елемент в системата на международните икономически отношения, 2) изведена е дефиниция на понятията регионализъм и регионализация и 3) проследено е развитието на стария и новия регионализъм, както и най-новите тенденции в регионализма. Статията се ограничава в рамките на теоретичния анализ. Използваните изследователски методи са: историко-логически анализ, сравнителен анализ и анализ на съдържанието. Основната теза се доказва проследявайки развитието на теориите за регионалната икономическа интеграция. Тя показва задълбочаване на отношенията между участниците – явно видим резултат при съпоставката между стар и нов регионализъм, като отношенията се развиват не само в областта на търговията и икономическото сътрудничество, но и в политически план, където се назовават общи стратегически цели за по-голяма обвързаност на социално-икономическите системи. Резултатите от изследването са теоретични обобщения, които осигуряват база за вземането на обосновани решения по отношение на по-нататъшната регионална икономическа интеграция в международен и национален план.

Abstract

The aim of the research is to present, critically analyse and summarize the main theoretic aspects of regional economic integration through the viewpoints of some major Bulgarian and foreign authors in the field. The object of the research are the main theories related to the regional economic integration while subject of this paper is to present their evolution, economic and political characteristics. To achieve these research objectives, three basic research tasks have been conducted: 1) the essence of regional integration has been analysed as a critical element in the system of the international economic relations; 2) definition of the concepts for regionalism and regionalization is provided; 3) the development of the old and the new regionalism has been presented, as well as the newest trends in regionalism. This research is limited within the field of theoretical analysis. The main thesis is proved by exploring the development of theories of regional economic integration. It shows a deepening of the relations between the participants – a clear result when comparing old and new regionalism, as relations develop not only in the field of trade and economic cooperation, but also in political aspect, where common strategic goals for greater cohesion are set to achieve greater coherence of the socio-economic systems. The research methods that have been used are comparative analysis, content analysis, and historical and logical analysis. The results of the research are theoretical generalisations that provide basis for taking theoretically based political decisions on further regional integration in an international context.

JEL: F02, F55

Ключови думи

регионална икономическа интеграция, regional economic integration
Свалете RP.2022.1.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957