Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Новите приоритети в миграционната политика на Европейския съюз
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Новите приоритети в миграционната политика на Европейския съюз

Резюме

Целта на разработката е да дискутира критично Новия пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който въвежда един нов принцип на гъвкава солидарност, съдържащ две противоположни характеристики – от една страна, задължителна, от другата страна – гъвкава. Квотите на държавите членки ще бъдат заменени от гъвкаво участие в различните аспекти на миграционната политика, което ще даде възможност държавите, които не искат да приемат мигранти, да подпомагат държавите „на първа линия“. Резултатът от изследването представлява обобщение и анализ на новия пакт за миграцията, който обхваща всички сфери и елементи на въпросите, свързани с миграцията и задава единен подход и хармонизиране на съществуващото европейско законодателство. Друга част от резултатите от изследването обхващат анализа на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в която разходите за миграция и управление на границите са повишени до 22,7 млрд. евро, а тези за сигурност и отбрана – до 13,2 млрд. евро.  

Abstract

The aim of the research is to critically comment the New Pact on Migration and Asylum of the European Union, which introduces a new principle of flexible solidarity, consisting of two opposite characteristics – on the one hand – mandatory solidarity and on the other – a flexible one. Member States’ quotas will be replaced by flexible contribution to various aspects of the migration policy, which will allow countries that refuse to accept migrants to support the so-called first-line countries. The result of the research is a generalization and analysis of the new Migration Pact, which covers all areas of migration issues and applies a single approach and harmonizing of existing European legislation in the field. Other part of the results of the research analyse the new Multiannual Financial Framework of the European Union which foresees an increase in the migration and border management spending up to 22.7 bln. euro and an increase in the field of security and defence spending up to 13.2 bln. euro.

JEL: F22, F15

Ключови думи

multiannual financial framework, многогодишна финансова рамка, миграция и убежище, migration and asylum
Свалете RP.2022.1.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957