Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Инициатива на ЕС за регулация в областта на минималната работна заплата – възможности и предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Инициатива на ЕС за регулация в областта на минималната работна заплата – възможности и предизвикателства

Резюме

Целта на настоящата статия е да изследва въпроса с предложението за регулация на минималните работни заплати в ЕС. През октомври 2020 г. Европейската комисия представи проект на директива за минималната заплата в ЕС, която цели да осигури на работещите достойно заплащане на труда. Задачите на разработката са да оцени настоящата ситуация с минималните заплати в ЕС, очакваните ефекти от директивата и основните предизвикателства, свързани с нейното прилагане. Методологията включва сравнителен анализ, статистически анализ, индукция и дедукция. Основните резултати са анализ на предложението за регулация, представяне на различни подходи за определяне на МРЗ, прогнози за ефекта от нейното прилагане.

Abstract 

The purpose of this article is to examine the issue connected with the European proposal to regulate minimum wages in the EU. In October 2020, the European Commission presented a draft directive on the EU minimum wage, which aims to ensure decent wages for workers. The article’s tasks are to assess the current situation with the minimum wage in the EU, the expected effects of the directive and the main challenges related to its implementation. The methodology includes comparative analysis, statistical analysis, induction and deduction. The main results include an analysis of the proposal for regulation, presentation of different approaches for defining the minimum wage, and forecasts for the effect of its implementation.

JEL: I31, I38, J31

Ключови думи

Европейски съюз, European Union, regulation, регулиране, Directive, минимална работна заплата, директива, социална Европа, minimum wage, social Europe
Свалете RP.2022.1.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957