Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Английски език за успешно функциониране в професионална среда: изследване потребностите на студентите по икономика и обществено-политически науки
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Английски език за успешно функциониране в професионална среда: изследване потребностите на студентите по икономика и обществено-политически науки

Резюме

Академичните курсове по английски език за специални цели (АСЦ) са насочени към изграждането и усъвършенстването на функционална комуникативна компетентност у студентите, която да допринесе за пълноценното им изграждане като специалисти в конкретната професионална област и да спомогне за успешната им кариерна реализация. За да се постигне тази цел е необходимо да се осигури оптимална ефективност на курсовете по АСЦ, а това предполага проучване потребностите на студентите и отчитане особеностите на новите поколения обучаеми – начини за възприемане, общуване и учене, както и използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и преподавателски подходи. Следва да се вземат под внимание и резултатите от проведените изследвания на потребностите на студенти и служители в световен план.

Abstract

The academic courses in English for specific purposes (ESP) are aimed at honing student functional communicative competence. This will contribute to students’ full development as highly qualified experts in the particular professional area as well as to their successful career realisation. To achieve this goal it is necessary to ensure optimal effectiveness of the ESP courses which involves studying student needs, taking into account the specific features of the new generations of learners – ways of perception, communication and learning, and employing modern information and communication technologies and teaching methods. In addition, the results from surveys of student and employee needs carried out worldwide should also be borne in mind.

JEL: Z13

Ключови думи

english for specific purposes, English for students of economics, английски за специални цели, проучване на потребностите, английски за студенти по икономика, английски за студенти по обществено-политически науки, needs analysis, English for students of socio-political studies
Свалете RP.2022.1.05.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957