Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на разходите върху финансовото състояние на градския автобусен транспорт в София
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Влияние на разходите върху финансовото състояние на градския автобусен транспорт в София

Резюме

Основните разходи в транспортните компании са свързани с покупка и поддръжка на подвижния състав, горива, данъци и такси, застраховки, възнаграждения на водачите и инвестиции в нови технологии. Размерът на извършваните разходи оказва влияние върху паричните потоци, рентабилността, финансовата независимост и цялостния финансов резултат.

Основният проблем, който се наблюдава е недостатъчно ефективно разпределяне на ресурсите при извършване на превоз на пътници с градски автобуси, което довежда до неефективност на предоставяната обществена услуга на гражданите.

Цел на изследването в настоящата студия е да се установи влиянието на разпределянето на постоянните и променливи разходи върху финансовата устойчивост на градските автобусни превози, на база на което да се изведат насоки за подобряване на финансовото състояние.

Изследователска теза е, че подобряването на управленските решения, свързани с разпределяне на разходите, ще доведе до повишаване на финансовия резултат и ще се постигне финансова устойчивост в градските автобусни превози.

По-продуктивен транспортен продукт може да бъде произведен, чрез изменчивост и преразпределение на ресурсите; контролиране и редуциране на технологичния пробег; актуализиране на разписанията, спрямо конкретната ситуация; намаляване потреблението на гориво, чрез замяната му с екологично, както и споделено ползване на оперативен резерв водачи, които ще позволят оптимизиране на работния процес и постигане на финансова устойчивост на градския автобусен транспорт в столицата.

Abstract

The main costs in transport companies can be spent on the purchase and maintenance of moving parts, fuels, taxes and fees, insurance, the introduction of drivers and investment in new technologies. The size of the calculations includes showing the impact of cash flows, profitability, financial independence and effective financial result.

The main problem that is monitored is the lack of efficient allocation of resources when transporting passengers by city buses, which leads to inefficiency of the public service provided to citizens.

The aim of the study in the same study is to establish the impact of the distribution of fixed and variable costs on the financial sustainability of urban bus transport, on which to provide guidelines to support the financial situation.

The research thesis is that it will improve your decisions related to the distribution of costs, will lead to increased financial results and will achieve the financial sustainability of urban bus transport.

A more productive transport product can be produced through variability and redistribution of resources; controlling and reducing the technological mileage; updating the schedules according to the specific situation; reducing fuel consumption by replacing it with environmentally friendly, as well as shared use of operational reserve drivers, which will allow optimizing the work process and achieving financial sustainability of urban bus transport in the capital.

JEL: R13, R4, R51, R32

Ключови думи

costs, разходи, optimization, финансово състояние, financial condition, градски автобусен транспорт, оптимизиране, подобряване, city bus transport, improvement
Свалете RP.2022.1.04.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957