Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Спазване на професионални стандарти при огласяване на информация от социологически изследвания
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Спазване на професионални стандарти при огласяване на информация от социологически изследвания

Compliance with Professional Standards when Disclosure of Data from Sociological Surveys

Резюме

Студията представя сравнителен анализ на утвърдените и прилагани професионални стандарти при огласяването на данни от социологически изследвания, с акцент върху допитванията до общественото мнение. Този анализ е ориентиран в три посоки: 1) описание на професионалните стандарти на някои международни асоциации, които поставят основите на прилагането на етични принципи и спазването на такива стандарти в сферата на допитванията до общественото мнение; 2) проследяване на дискусията на българската професионална общност и по-специално дейността на Българска социологическа асоциация, свързана с утвърждаване на модели на професионални стандарти при огласяване на данни от предизборни изследвания; 3) анализ на публикуваните от изследователските агенции в България резултати от предизборни изследвания в периода 2014 – 2021 г. чрез изготвен инструмент за мониторинг, търсещ отговор на въпроса: до колко е законосъобразно и в съответствие с професионалните стандарти представянето и огласяването на данни от социологически (предизборни) изследвания в предизборните кампании. Проследено е дали и по какъв начин изследователските агенции и центрове представят паспорта на изследванията, резултати от които огласяват. Основните индикатори за наблюдение са изведени от Изборния кодекс, от етичните кодекси и становища на ESOMAR, БСА, БАМОР и АБРО и включват: възложител, изпълнител, финансиране, паспорт в каре, допустима грешка, период на провеждане, извадка – обем, метод, представителност, метод на регистрация, процент неотговорили, претегляне, сравнимост, формулировка на въпроса, посочена база на показаните дялове за отделните партии и място на публикацията.

Abstract

The article presents a comparative analysis of the established and applied professional standards in the publication of data from sociological research, with an emphasis on public opinion polls. This analysis is oriented in three directions: 1) description of the professional standards of some international associations, which lay the foundations for the application of ethical principles and the observance of such standards in the field of public opinion polls; 2) monitoring the discussion of the Bulgarian professional community and in particular the activity of the Bulgarian Sociological Association, related to the approval of patterns of professional standards when publishing data from pre-election surveys; 3) analysis of the Bulgarian research agencies’ publications results of pre-election surveys in the period 2014 – 2021 through a prepared monitoring tool, seeking an answer to the question: to what extent is it legal and in accordance with the professional standards the presented and published data from sociological (pre-election) research in the election campaigns periods. It is monitored whether and in what way the research agencies and centers present the passport of the research, the results of which are announced. The main monitoring indicators are derived from the Electoral Code, the codes of ethics and statements of ESOMAR, BSA, BAMOR and ABRO and include: contracting authority, contractor, financing, passport in a box, margin of error, period of conduct, sample –volume, method, representativeness, method of information registration, percentage of non-respondents, weighting, comparability, wording of the question, indicated base of the shown shares for the individual parties and place of publication.

JEL: C83, C80, Z13

Ключови думи

професионални стандарти, огласяване на данни, допитвания до общественото мнение, представителност, professional standards, data disclosure, public opinion polls, representativeness
Свалете RP.2022.1.03.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957