Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

	Конвенцията за биологичното разнообразие и защитените природни територии: екологоправни аспекти
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Конвенцията за биологичното разнообразие и защитените природни територии: екологоправни аспекти

Резюме

Основната цел на настоящото изследване е анализ на Конвенцията за биологичното разнообразие и протоколите към нея в светлината на нейното значение за защитените природни територии. Основната задача на изследването се състои в разглеждане на правните мерки, уредени в съответните международни споразумения и въвеждането им в българското законодателство. Използват се сравнителноправният и формално-логичният методи на научно изследване. Резултатът на изследването е свързан с формулирането на някои по-общи изводи от разгледаната международноправна уредба и предложения за нейното усъвършенстване.

Abstract

Basic aim of this study is analysis of the UN Convention on Biological Diversity and protocols to it in the light of its meaning for the protected natural territories. The basic task of the study consists in consideration of the legal measures, regulated in respective international agreements and their introduction in the Bulgarian environmental legislation. The comparative law and formal-logical methods of scientific research are used. The result of study is related to formulation of general conclusions from considered international law regulation and suggestions for its improvement.

JEL: K320

Ключови думи

Protected Natural Territories, защитени природни територии, биологично разнообразие, конвенция, biological diversity, convention
Свалете RP.2022.1.02.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957