Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Развитие на бизнес процесите в енергийния сектор
Научни трудове на УНСС - Том 1/2022
година 2022
Брой 1

Развитие на бизнес процесите в енергийния сектор

Резюме

Енергетиката е сред ключовите за икономиката сектори. За да отговаря на динамиката на пазара, да спази изискванията на нормативната регламентация и в частност на „Зелената сделка“, се налага секторът да инвестира в иновации. За по-високото качество на крайния продукт от съществено значение е гарантирането на непрекъсваемост и оптималност на протичащите в енергийните дружества бизнес процеси. Това може да бъде осигурено, чрез цялостната им трансформация, въвеждайки ги в „Ерата на изкуствения интелект“. Настоящият труд проследява развитието на бизнес процесите и очертава тенденциите в пътя им през следващите години. В него са разкрити основни за енергийните дружества бизнес процеси и е показано как чрез възможностите на изкуствения интелект те могат да бъдат значително усъвършенствани. За постигането на пълна синхронизация в управлението им е показан и пътят, по който да бъдат интегрирани. Това гарантира създаването на  цялостен продукт, показващ ясни взаимовръзки и пълна функционалност.

Abstract

The energy sector is among the key sectors of the economy. In order to meet market dynamics, to comply with regulatory requirements and in particular the Green Deal, the sector needs to invest in innovation. To achieve higher quality of the final product is essential to ensure the continuity and the optimality of the business processes taking place in the energy companies. This can be ensured through their complete transformation, introducing them to the “Age of Artificial Intelligence”. This paper tracks the development of business processes and outlines the trend in the following years. It reveals key business processes for energy companies and shows how they can be significantly improved through the capabilities of artificial intelligence. In order to achieve full synchronisation in their management, the way in which they can be integrated is also shown. This ensures the creation of a complete product with clear interconnections and full functionality.

JEL: Q41, Q43, L95, D83, M21

Ключови думи

Енергетика, бизнес процеси, Energy, artificial intelligence, perspectives, изкуствен интелект, интеграция на процеси, перспективи, business processes, process integration
Свалете RP.2022.1.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957