Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Съотношението между правото на европейския съюз и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Съотношението между правото на европейския съюз и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

Резюме

Правото на Европейския съюз (ПЕС) и международното право са две различни, но взаимно-допълващи се системи. Многообразието от случаи, отличаващата се с динамика материя, както и множеството законодателни промени от международна и национална гледна точка в областта на преките данъци, поражда нуждата да се очертаят границите между ПЕС и международното право. Това би спомогнало да се гарантира правилното правоприлагане и ограничаването на евентуални конфликти между тях.

В настоящия труд чрез сравнително-правен анализ на релевантната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) се извежда приложното поле на ПЕС, както и неговото взаимодействие с международното право. Това спомага да се изведат изводи относно тяхното взаимоотношение и по-конкретно при съблюдаването на йерархията им при практически казуси.

Abstract

The European Union law (EU law) and the international law are two different but complementary systems. The variety of cases, the dynamic matter, as well as the many legislative changes both from international and national perspective in the field of direct taxes, gives rise to the necessity to delineate the boundaries between the EU law and the international law. This would help to ensure the proper law enforcement and to limit the possible conflicts between them.

In the present paper, through a comparative legal analysis of the relevant case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), the scope of the EU law is derived, as well as its interaction with international law. This helps to draw conclusions about their relationship, and in particular in the observance of their hierarchy in practical cases.

JEL: K34; K41

Ключови думи

EU law, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, право на Европейския съюз, преки данъци, double tax treaties, direct taxes
Свалете RP.2021.5.13.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957