Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Сравнение между България и Хърватия по пътя към ERM II и банковия съюз на ЕС
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Сравнение между България и Хърватия по пътя към ERM II и банковия съюз на ЕС

Резюме

Последното разширяване на ERM II преди юли 2020 г. бе през 2005 г. След установяването на банковия съюз на ЕС, започнало през 2014 г., е нямало разширяване на ERM II с участие на държава членка на ЕС извън еврозоната. Затова присъединяването на България и Хърватия на 10 юли 2020 г. към ERM II от една страна и към банковия съюз на ЕС чрез механизма на т. нар. тясно сътрудничество с ЕЦБ от друга, представлява специфичен интерес. Участието в тези два механизма е условие за присъединяването към еврозоната и приемането на единната европейска валута. Избраният подход на настоящото изследване е чрез методологията на сравнението да се направят някои основни изводи за пътя на двете страни към тези два важни валутни и финансови механизми на ЕС. Основната цел е да се очертаят характеристиките на присъединяването към тези механизми, което би било от полза и за останалите държави членки на ЕС извън еврозоната, когато започнат конкретни стъпки по посока приемане на еврото. Сравнението между България и Хърватия показва, че техният път към ERM II и банковия съюз на ЕС е доста идентичен. Все пак са налице и някои особености.

Abstract

The last ERM II accession before July 2020 was in 2005. After the establishment of the Banking Union of the EU, starting from 2014, there was no enlargement of ERM II by EU Member State that is outside the Euro area. Therefore, the accession on 10 July 2020 of Bulgaria and Croatia to the ERM II on one hand and to the Banking Union on the other hand through the mechanism of the so-called close cooperation with the ECB represents a particular interest. The participation in these two mechanisms is a precondition for the accession to the Euro area and the adoption of the single currency. The comparison between the two countries shows that their path to the ERM II and the Banking Union is quite similar. However, there are also few peculiarities.

JEL: E02

Ключови думи

Еврозона, Euro area, ERM II, валутнокурсов механизъм, банков съюз на ЕС, Exchange Rate Mechanism, Banking Union of the EU
Свалете RP.2021.5.12.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957