Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

	Правен режим на защитените природни територии по директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО на Европейския съюз
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Правен режим на защитените природни територии по директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО на Европейския съюз

Legal Regime of the Protected Natural Areas Under Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC of the European Union

Резюме

Основната цел на настоящото изследване е анализ на опазването на биологичното разнообразие в защитени природни територии по директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО. Тези правни актове на Европейския съюз са свързани с опазването на видове от дивата флора и фауна и природните местообитания. Основната задача на изследването се състои в разглеждане на правните мерки в тази област по тези директиви в контекста на въвеждането им в българското законодателство. Използват се сравнителноправният и формално-логичният методи на научно изследване. Резултатът от изследването е свързан с формулирането на някои по-общи изводи от разгледаната правна уредба и предложения за нейното усъвършенстване.

Abstract

Basic aim of this study is analysis of the protection of biological diversity in protected natural territories under Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC. These legal acts of the European Union are related to the protection of species of wild flora and fauna and natural habitats. The basic task of the study consists in consideration of the legal measures in this field under these directives in the context of their introduction in the Bulgarian legislation. The comparative law and formal-logical methods of scientific research are used. The result of study is related to formulation of general conclusions from considered legal regulation and suggestions for its improvement.

JEL: K320

Ключови думи

Европейски съюз, European Union, Protected Natural Territories, Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО, защитени природни територии, екологично законодателство, Directive 92/43/EEC, Directive 2009/147/EC, Environmental Legislation
Свалете RP.2021.5.11.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957