Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Данъчни нарушения и наказания. Понятие. Видовe
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Данъчни нарушения и наказания. Понятие. Видовe

Резюме

Съгласно действащото законодателство данъчните нарушения се осъществяват по общия административен ред, което доказва тяхната родова принадлежност към административните нарушения. Техният фактически състав инкорпорира обективна и субективна страна, чиито елементи бележат известни специфики. Санкционирането на данъчните нарушения също бележи определени особености – липсва алтернативност, а има наличие на кумулация при установяване на административните наказания. По отношение на видовете административни наказания за извършени данъчни нарушения релевантна е  разпоредбата на чл. 13 от ЗАНН.

Abstract  

According to the applicable law tax offences are realized via common administrative rules, which prove their affiliation with administrative infringements. The substance of tax offences incorporates objective and subjective aspects. The latter have some specific characteristics. Lack of alternative regarding sanctions is one of the special features of tax violations. With respect to types of administrative penalties, imposed for perpetrating tax offences, it could be stated that article 13 of Administrative Violations and Sanctions Act is applicable.

JEL: К1, К34

Ключови думи

данъчно нарушение, фактически състав, административно наказание, tax offence, substance, administrative violation
Свалете RP.2021.5.10.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957