Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на COVID-19 върху авиокомпаниите и международния туризъм
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Влияние на COVID-19 върху авиокомпаниите и международния туризъм

Impact of COVID-19 Over Airlines and International Tourism

Резюме

 

Коронавирусът промени много дейности и сектори, но едва ли другаде те са толкова ускорени, видими и преки, колкото в туристическата индустрия. Ограниченията за пътуване във връзка със здравната криза нанесоха тежки щети на туризма, който има важен принос за всяка икономика. Към април 2020 г. авиоиндустрията отчита 80% спад в полетите в сравнение със същия период през 2019 г. В зависимост от продължителността на кризата, разгледаните възможности показват, че потенциалният спад варира между 60-80% в международната туристическа икономика през 2021 г. Основната цел в настоящата разработка е да се проучи негативното въздействие на COVID-19 върху авиокомпаниите и международния туризъм. В научното изследване се прилагат редица общовалидни научни методи – наблюдение, анализ, синтез, аналогия, сравнение и други. Резултатите от научното изследване са изведените специфични мерки за развитието на туризма, свързани със здравни протоколи за безопасно пътуване, информационни приложения за посетители, кампании за насърчаване на вътрешния туризъм и план за възстановяване на туризма в дестинациите, чрез насърчаване на иновациите и инвестициите

Abstract

Coronavirus has changed many activities and sectors, but nowhere else are they as accelerated, visible and direct as in the tourism industry. Travel restrictions due to the health crisis have severely damaged tourism, which has made an important contribution to any economy. As of April 2020, the aviation industry reports an 80% decline in flights compared to the same period in 2019. Depending on the duration of the crisis, the considered possibilities show that the potential decline varies between 60-80% in the international tourism economy in 2021. The aim of this study is to examine the negative impact of COVID-19 on airlines and international tourism. A number of universally valid scientific methods are applied in scientific research – observation, analysis, synthesis, analogy, comparison and others. The result of the research is the specific measures for the development of tourism, related to health protocols for safe travel, information applications for visitors, campaigns to promote domestic tourism and a plan to restore tourism in destinations by promoting innovation and investment.

JEL: L83

Ключови думи

Международен туризъм, air transport, COVID-19, въздушен транспорт, international tourism
Свалете RP.2021.5.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957