Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Модели на финансиране на научно-изследователската и развойна дейност в Европейския съюз: клъстер анализ
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Модели на финансиране на научно-изследователската и развойна дейност в Европейския съюз: клъстер анализ

Models of Research and Development Financing in the European Union: A Cluster Analysis

Резюме

Целта на статията е да идентифицира различните модели на финансиране на разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Европейския съюз и да дефинира техните характеристики чрез приложението на метода на клъстер анализ. Изследването показва наличие на четири модела в рамките на ЕС, които се характеризират с различно съотношение на източниците на финансиране на НИРД и имат определен географски профил. Въпреки различията, във всички групи страни частният или правителствения сектор се определят като източник на финансиране с най-голям относителен дял. Анализът показа, че моделът с най-висок дял на финансирането от частния сектор осигурява най-високи разходи за НИРД като процент от БВП.

Abstract

The paper aims to identify the different models of financing the expenditure on research and development in the European Union and define their characteristics through the application of the method of cluster analysis. The study shows the existence of four models within the EU, which are characterised by different ratios of R&D funding sources and have a specific geographical profile. Despite the differences, the private or public sector is defined as the funding source with the largest relative share in all models. The analysis shows that the model with the highest share of private sector funding provides the highest R&D expenditure as a percentage of GDP.

JEL: O30, F00, C38

Ключови думи

Европейски съюз, European Union, innovations, клъстер анализ, иновации, cluster analysis, research and development, научно-изследователска и развойна дейност, финансиране на НИРД, financing R&D
Свалете RP.2021.5.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957