Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Чартъри и коносаменти при международния превоз на товари по море
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Чартъри и коносаменти при международния превоз на товари по море

Резюме

В настоящото научно изследване се посочват и анализират основните документи, свързани със сключването и изпълнението на договорите за международен превоз на товари по море – чартърите и коносаментите. Направено е сравнително проучване на техните правни особености с цел разграничаването им. Това служи за постигане на основната задача на труда – правилно дефиниране на двете понятия, за да могат да бъдат използвани пълноценно в теорията и практиката.

Анализът на правната природа на чартърите и коносаментите води до изводи, въз основа на които са представени предложения de lege ferenda за изменения на законодателството в изследваната област с цел неговото усъвършенстване.

Използваният метод е един от най-ефективните в правото – сравнителноправният.

Abstract

In the scientific research here presented two fundamental documents dealing with formation and execution of the international carriage of goods contracts – charter-parties and bills of lading – have been analyzed. A comparative study of their legal characteristics has been realized in the aim to distinguish them. This is the way to achieve the main goal of this paper – to define these two terms. Thus, they could be completely used in theory and practice.

The analyze of legal nature of charter-parties and bills of lading helps to make conclusions on the ground of which some suggestions de lege ferenda to change and improve the legislation have been made.    

The method used is one of most effective in law – a comparative method.

JEL: K2

Ключови думи

чартъри, коносаменти, договор за международен превоз на товари по море, договори за фрахтоване, правна уредба, легално (законово) определение, стандартни форми на чартъри, предложения de lege ferenda, charter-parties, bills of lading, international carriage of goods by sea contract, fright contracts, legal regulation, standard forms of charter-parties, suggestions de lege ferenda
Свалете RP.2021.5.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957