Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Финансовите корекции по обществени поръчки като корективен механизъм за защита на публичните бюджетни разходи
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Финансовите корекции по обществени поръчки като корективен механизъм за защита на публичните бюджетни разходи

Financial Corrections on Public Procurement as a Corrective Mechanism for Protection of Public Budget Expenditure

Резюме

Статията има за цел да анализира финансовите корекции по обществени поръчки като един от основните корективни механизми за защита на публичните бюджетни разходи. За постигането на тази цел са изпълнени три задачи: 1) Представени са превантивните и корективните механизми за защита на публичните разходи; 2) разкрита е организацията на контролните механизми по отношение на обществените поръчки и налагането на финансови корекции в България и 3) очертан е приносът на две международни организации към темата – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната банка. Използваните изследователските методи са историко-логически анализ и анализ на съдържанието. Резултатът от изследването е критичен анализ и обобщение, които  допълват българската аналитична литература в областта.

Abstract

The article aims to analyze financial corrections in public procurement as one of the main corrective mechanisms for protection of public budget expenditures. To achieve this goal, three tasks have been performed: 1) Preventive and corrective mechanisms for protection of public expenditures are presented; 2) The organization of the control mechanisms regarding the public procurements and the imposition of financial corrections in Bulgaria is revealed and 3) the contribution of two international organizations to the topic is outlined - the Organization for Economic Cooperation and Development and the World Bank. The research methods used are historical-logical analysis and content analysis. The result of the research is a critical analysis and summary, which complement the Bulgarian analytical literature in the field.

JEL: H57, F15, G28

Ключови думи

public procurement, финансови корекции, обществени поръчки, financial corrections
Свалете RP.2021.5.05.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957