Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Развитие на политиката за въвеждане на въглеродни данъци: глобални и Европейски измерения
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

Развитие на политиката за въвеждане на въглеродни данъци: глобални и Европейски измерения

Carbon Taxes Implementation Policies: Global and European Dimensions

Резюме

Целта на студията е да представи мястото на въглеродните данъци като съвременен метод за остойностяване на емисиите от въглероден диоксид, които се изхвърлят в атмосферата. За постигането на тази цел са изпълнени две задачи: 1) обобщени са ефектите от прилагането на основните съвременни подходи за остойностяване на въглеродните емисии: схемите за търговия с емисии, въглеродните данъци, компенсаторните механизми, финансирането на база резултати за климата и вътрешните цени на въглеродните емисии, определяни от отделни организации; и 2) анализирано е европейското измерение на въглеродните данъци в контекста на идеята за въвеждане на въглероден граничен данък (механизъм) в Европейския съюз. Изследователските методи, използвани в изследването, включват елементи на историко-логическият метод, сравнителният анализ и контент анализа. Резултатите от изследването са обобщения и анализи, които осигуряват база за вземането на обосновани решения по отношение на бъдещото въвеждане на въглеродни данъци в национален и европейски план, както и формулирането на обосновани препоръки по отношение на прилагането на този вид данъци.

Abstract

The objective of the research is to analyze the present framework of available carbon taxes worldwide as one of the contemporary methods for cost engineering of carbon dioxide emission. For the achievement of this objective two basic research tasks have been fulfilled: 1) the essence and framework of and the effects stemming from the application of the basic carbon dioxide pricing approaches (the Emissions Trading Systems, Carbon Taxes, Offset Mechanisms, Results Based Climate Finance and Internal Pricing of the carbon emissions) have been presented; and 2) the European Union dimension of the application of a new carbon tax has been discussed within the context of the Carbon border adjustment mechanism (the carbon border tax) of the European union. The research methods that have been used are comparative analysis, content analysis, elements of the retrospective analysis and generalizations of the ideas of main analytical documents in this field. The results of the research are generalizations and analyses providing solid ground for taking evidence-based decisions regarding future carbon taxes introduction at national and EU level as well as for addressing motivated recommendations towards the application of this type of taxes. 

JEL: Q58, F38

Ключови думи

въглеродни данъци, carbon taxes, въглероден граничен данък (механизъм) на Европейския съюз, European Union carbon border tax
Свалете RP.2021.5.04.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957