Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Случаят Нидерландия“ и неговите цивилизационни измерения: ситуиране на дебата за прехода към капитализъм
Научни трудове на УНСС - Том 5/2021
година 2021
Брой 5

„Случаят Нидерландия“ и неговите цивилизационни измерения: ситуиране на дебата за прехода към капитализъм

The ‘Dutch Case’ and Its Civilizational Dimensions: Situating the Transition Debate to Capitalism

Резюме

Нидерландия се смята за характерен случай за изследване на прехода към капитализъм. В повечето изследвания обаче липса цялостна интерпретация, която синтезира отделните измерения и предоставя обобщена представа на тази комплексна ситуация. Възприемането и следването при разглеждането на ранния капитализъм в Нидерландия на очертаната от М. Вебер и Ф. Бродел цивилизационна перспектива прави това възможно. Дебатът за прехода към капитализъм се използва като методология и интерпретативен форум за идентифициране и сближаване на вижданията на двамата учени. Служи за тяхното доразвитие през призмата на съвременни гледни точки. Като обща картина на епохата през 17 в. се очертава представата, че страната не е била напълно трансформирана в капиталистическа, но процесът е бил в ход. За развитието му са допринесли определени културни, икономически и политически предпоставки и фактори, като то е било в зависимост от тяхната комбинация както във вътрешен, така и в европейски и глобален контекст. Беше установено, че в по-малка степен се откроява ролята на социокултурните измерения на капитализма, което може да се основава както на действителната ситуация, така и на нейното непълно интерпретиране в различните изследвания. Плуралистичното обяснение на прехода към капитализъм прави възможно това предположение да бъде изяснено и използвано при следващи изследвания.

Abstract

The Netherlands is considered to be an exemplary case of study of the transition to capitalism. Most studies, however, lack a comprehensive interpretation synthesizing the different aspects and providing a summarized idea of this complex situation. The perception and pursuit of the civilization perspective outlined by M. Weber and F. Braudel, enables the identification of the basic dimensions of early capitalism in the Netherlands. The debate on the transition to capitalism is used as a methodology and interpretative forum for approximation of the views of both scientists and their further development through the prism of contemporary views. The general picture of the epoch of the 17th century outlines the idea that the country has not been completely transformed into capitalist but the process had already started. Certain cultural, economic and political preconditions and factors had contributed to its development whilst it was dependent on their combination both in internal and European and global context. It was found that to a lesser degree the role of the socio-cultural dimensions of capitalism is outlined, which may be based on the factual situation as well as on its incomplete interpretation in the different studies. The pluralistic explanation of the transition to capitalism renders it possible to clarify this assumption and use it in subsequent studies.

JEL: B15, B41, F54, N13

Ключови думи

Европа, Europe, Нидерландия, цивилизация, цивилизационни измерения, преход към капитализъм, ранен капитализъм, дух на капитализма, свят-икономика, Вебер, Бродел, The Netherlands, civilization, dimensions of civilization, transition to capitalism, early capitalism, spirit of capitalism, world-economy, Weber, Braudel
Свалете RP.2021.5.02.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957