Главен редактор
  • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
  • проф. д-р Христина Николова, УНСC
  • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
  • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
  • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
  • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
  • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
  • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
  • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
  • Damian Stantchev, PhD
    Edinburgh NAPIER University, UK

  • Ivaylo Vassilev, PhD
    University of Southampton,UK

  • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
    Transport and Telecommunication Institute, Riga

  • Milan Zdravkovic
    University of Niš, Serbia

  • Prof. Niculae Mihaita, PhD
    Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

  • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
    UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

  • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
    Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

  • Prof. John Rijsman, PhD
    Tilburg University

  • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
    University of Zilina, Slovak Republic

  • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
    “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Предели на правото на свобода на словото в контекста на отношенията между република северна македония и Република България
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Предели на правото на свобода на словото в контекста на отношенията между република северна македония и Република България

Резюме

Правото на свобода на словото, наричано още свобода на изразяване, е признато от десетилетия в националните конституции и в редица международни актове за една от най-значимите ценности във всяко общество. Осигуряването на ефективна закрила на фундаменталните човешки права, сред които е и посоченото право, е основна цел от десетилетия на Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, Европейския съюз, както и на много други международни организации. Те изпълняват посочената цел чрез създаване и прилагане на различни инструменти и механизми в областта на правата на човека, които са насочени към установяване на минимални стандарти за закрила на правото на свобода на словото и създаване на условия за пълноценното му реализиране от правните субекти. Безспорно свободата на словото се закриля и в правото на ЕС, и се насърчава от институциите на Съюза. Въпреки този подход и наличието на редица международни и национални норми за закрила на правото на свободно изразяване, през последните години се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване нарушенията на това фундаментално човешко право. Пример за тази тенденция се открива и в отношенията между Република България и Република Северна Македония, в които през последните години въпреки положените усилия от българските власти, все по-често се допуска „словото на омразата“ в югозападната ни съседка.

Abstract

The right to freedom of expression, also called freedom of expression, has been recognized for decades in national constitutions and a number of international instruments as one of the most important values in any society. Ensuring the effective protection of fundamental human rights, including this right, has been a major goal for decades of the United Nations, the Council of Europe, the European Union and many other international organizations. They fulfill this goal by creating and implementing various instruments and mechanisms in the field of human rights, which are aimed at establishing minimum standards for the protection of the right to freedom of expression and creating conditions for its full realization by legal entities. In the policies of the European Union, the protection of the analyzed law has always been proclaimed as a priority of the European institutions. Despite this approach and the existence of a number of international and national norms for the protection of the right to free expression, there has been a worrying trend in recent years of increasing violations of this fundamental human right. An example of this trend can be found in the relations between the Republic of Bulgaria and the Republic of Northern Macedonia, in which in recent years, despite the efforts of the Bulgarian authorities, the “hate speech” is increasingly used in our southwestern neighbor.

JEL: K10

Ключови думи

право на свобода на изразяване, свобода на мнение, свобода да получаваш и да обменяш информация, слово на омразата, реч на омразата, език на омразата, международни стандарти, присъединяване към Европейски съюз, right to freedom of expression, freedom of opinion, freedom to receive and exchange information, hate speech, international standards, accession to the EU
Свалете RP_vol4_2021_No15_A Valcheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957