Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Прогнозната стойност в контекста на възлагането на обществените поръчки и контрола върху тях
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Прогнозната стойност в контекста на възлагането на обществените поръчки и контрола върху тях

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се обърне внимание върху значението на прогнозната стойност на обществените поръчки и да се поставят на дискусия някои правни проблеми, свързани с нея. Подходът за постигане на тази цел е практически ориентиран анализ на действащото законодателство от позиция на административното право. Основна задача на изследването е да се изведат, систематизират и анализират съответните разпоредби от българското, а при необходимост и европейското законодателство. Спазването на тези разпоредби е от огромно значение, за да се гарантира законосъобразното разходване на публични средства. От прогнозната стойност зависи кой е допустимият ред за възлагане и дали конкретна обществена поръчка ще подлежи на външен предварителен контрол от страна на Агенцията по обществени поръчки. Неспазване на императивните разпоредби би довело до налагане на глоби, а в определени случаи и до налагане на финансови корекции и унищожаемост на договори и рамкови споразумения. Изследването би могло да подпомогне възложителите при правилното планиране и законосъобразното възлагане на обществени поръчки, контролните органи при упражняване на техните правомощия, а стопанските субекти – във връзка с участието им в процедури, както и с оглед законосъобразното подновяване или възлагане на допълнителни дейности или количества по вече сключени договори.

Abstract

The aim of the following paper is to draw attention to the importance of the estimated value of public procurement and to discuss some related legal issues. This will be achieved through practice-oriented analysis of current legislation from administrative law standpoint. The main task of the research is to derive, systematize and analyze the relevant provisions of Bulgarian and, where necessary, European legislation. Compliance with these provisions is of utmost importance, to ensure that public funds are spend in line with the law. Applicable rules for awarding, as well as whether a specific public procurement shall be subject to external preliminary control by the Public Procurement Agency or not, are determined based on the estimated value. Failure to comply with mandatory provisions would lead to the imposition of fines on the contracting authority and the contracting entity, financial corrections, as well as ineffectiveness of contracts and framework agreements. The study could assist: (i) contracting authorities and contracting entities in the correct planning, as well as awarding of public contracts lawfully; (ii)control bodies – in the exercise of their powers; (iii) economic operators – in connection with their participation in public procurement procedures.

JEL: K23

Ключови думи

public procurement, обществена поръчка, прогнозна стойност, възложител за конкретен случай, обособени позиции, смесени обществени поръчки, максимално изискване за годишен оборот, външен предварителен контрол, estimated value of procurement, subsidised contracts, separate lots, mixed procurement, maximum yearly turnover requirement, external preliminary control
Свалете RP_vol4_2021_No14_I Goranova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957