Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Наследяване и делба на акции
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Наследяване и делба на акции

Резюме

В статията се разглежда въпросът за наследяването на акции и проблемите, които възникват при повече от един наследник. Проследява се практиката на Върховния касационен съд през последните няколко години, съгласно която акциите не се наследяват като вземания и не настъпва автоматичното им разпределение между наследниците съобразно наследствените квоти, а възниква съпритежаване на всяка една от наследените акции. Тази теза се поддържа и в правната теория. От друга страна съгласно трайната съдебна практика акциите не подлежат на съдебна делба. Последното поставя нерешим проблем за установяване на индивидуално притежаване на наследените акции от наследниците и упражняване на правата по тях в случаите, когато наследниците имат непреодолими противоречия и не е възможно да се споразумеят за тяхното разпределяне и дори за определяне на общ пълномощник по чл. 177 от Търговския закон. Предлагат се възможни решения на поставените проблеми чрез изменение или допълнение на действащия закон или чрез промяна на тълкуването му.

Abstract

The article addresses the issue of inheritance of shares and the problems that arise with more than one heir. The practice of the Supreme Court of Cassation in the last few years is followed, according to which the shares are not inherited as receivables and their automatic distribution among the heirs according to the inheritance quotas does not occur, but co-ownership of each of the inherited shares arises. This thesis is also supported in legal theory. On the other hand, according to settled case law, shares are not subject to judicial partition. The latter raises an unsolvable problem for establishing individual possession of the inherited shares by the heirs and exercising the rights under them in cases when the heirs have insurmountable contradiction so that agreement on their distribution and even appointment of a common proxy under Art. 177 of the Commercial Code are not possible. Solutions to the problems by amending or supplementing the current law or by changing its interpretation are proposed.

EL: К15, К40

Ключови думи

succession, Shareholder, акции, акционер, наследник, наследяване, неделимост, делба shares, heir, indivisibility, partition
Свалете RP_vol4_2021_No11_M Dimitrov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957