Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Цифровите компетентности на работната сила – приоритет на националната програма „Цифрова България 2025“
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Цифровите компетентности на работната сила – приоритет на националната програма „Цифрова България 2025“

Резюме

Основна цел на настоящето изследване е да се извърши анализ на определена съвкупност от проблеми и да се изведат възможности за достигане на поставената в Националната програма „Цифрова България 2025“ приоритетна цел за повишаване нa цифpoвитe ?oмпeтeнтнocти, в трите й основни направления. По-конкретно задачите се свеждат до изследване на проблеми в областта на модернизиране на образованието в областта на ИКТ; подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на ИКТ; увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ в България. Съпоставят се особеностите в динамиката на подбрана съвкупност от показатели в България и Европейския съюз (като цяло) през периода 2007 – 2019 г. Достига се до извод за наличен добър потенциал, който може да се оползотвори в по-голяма степен на основата на привеждане в действие на заложените мерки и през следващите години. В изследването се прилагат методите и средствата на емпиричния дескриптивен и сравнителния анализ.

Abstract

The main goal of the present research is to analyze a certain set of problems and to identify opportunities to achieve the priority goal set in the National Program “Digital Bulgaria 2025” aimed at increasing digital competencies in its three main areas. In particular, the tasks are oriented in solving problems in the field of modernization of ICT education; improving the quality characteristics of the labor force in the context of ICT; increasing the number of highly qualified specialists in the field of ICT in Bulgaria. There is a comparison within peculiarities in the dynamics of a selected set of indicators in Bulgaria and the European Union (as a whole) in the period 2007 – 2019. It is concluded that there is good potential, which could be triggered to a large extent on the basis of implementation of a set measures in the forthcoming years. The research consists of various methods such as empirical descriptive and comparative analysis.

JEL: J01, J21, J24

Ключови думи

работна сила, digital transformation, labor force, дигитална трансформация, дигитални компетентности и умения, digital competencies and skills
Свалете RP_vol4_2021_No10_E Syarova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957