Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Кризите, COVID-19 и ускоряването на Четвъртата индустриална революция
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Кризите, COVID-19 и ускоряването на Четвъртата индустриална революция

Резюме

Студията има за цел анализ на последствията от пандемията COVID-19 и свързаното с нея ускоряване на дигитализацията като същностна характеристика на Четвъртата индустриална революция. Така поставената цел определя обекта на изследване –пандемичната криза, както и неговия предмет – следствията, които тя има по отношение на дигиталната революция и свързаните с това промени в политикономическата регулация. Затова подходът е политикономически и системен, изследващ взаимодействието на три групи фактори – технологии, икономика и политика в трансформирането на цялостната политикономическа система чрез анализа на отделни нейни подсистеми. В рамките на посочения подход са разгледани въпросите за кризите като фактор за ускоряване на социално-икономическите трансформации. Обърнато е специално внимание на дигитализацията като основен механизъм за управление на пандемията, както и на нейните следствия за производството, услугите, размяната, разпределението, потреблението, труда, образованието, науката, здравеопазването и държавата. За първи път у нас се прави опит за системен анализ на взаимовръзката между пандемията от COVID-19 и укоряването на технологичните иновации, както и на свързаните с това процеси на трансформиране на политикономическата система в резултат на противоречията, предизвикани от ускорено променящите се зависимости между производителни сили и производствени отношения, които налагат необходимост от промени в политическата надстройка на обществото.

Abstract

The study aims to analyze the Сovid-19 pandemic and the acceleration of digitalization as an essential feature of the Fourth Industrial Revolution. This aim determines the object of the research – the pandemic crisis, as well as its subject – the consequences it has on the digital revolution and the related changes in politico-economic system. The approach is politico-economic and systematic, examining the interaction of three groups of factors – technology, economics and politics in the transformation of the entire politico-economic system through the analysis of its subsystems. This approach addresses economic and pandemic crisis as the main factor of the acceleration of the socio-economic transformations, and then focuses on digitalization as the main mechanism for managing the pandemic, as well as its consequences for production, services, trade, distribution, consumption, labor, education, science, health and the state. An attempt is made for the first time to systematically analyze the pandemic of Сovid-19 and the acceleration of technological innovations, as well as the related transformation of the politico-economic system as a result of the contradictions caused by the rapidly changing productive forces and relations of production, necessitating the need for changes in the political superstructure of society.

JEL: A12, P16, H12, I15, O11

Ключови думи

crisis, криза, Четвърта индустриална революция, Fourth industrial revolution, digitalization, дигитална икономика, digital economy, pandemic, дигитализация, пандемия, ускорение, acceleration
Свалете RP_vol4_2021_No09_H Prodanov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957