Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Ефекти и последици от зомби кредитирането
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Ефекти и последици от зомби кредитирането

Резюме

Зомби компаниите се определят като компании, които нямат възможност да обслужват своите дългове за дълъг период от време. В този контекст, зомби кредитирането представлява финансиране на зомби компании при особено благоприятни условия с цел предотвратяването на фалит, възстановяване на дейността на компанията, в т.ч. стимулиране на инвестиционната активност и заетостта. Направените до момента множество проучвания в областта, както и текущата разработка стигат до извода, че този тип компании в световен мащаб не успяват да повишат своята производителност и ефективност и следователно използват отпуснатите средства за покриване на минали задължения, което доказва, че зомби кредитирането, в т.ч. и използваните разширени програми за покупка на правителствени облигации в крайна сметка не довежда до стимулиране на вътрешните инвестиции  и ръст в реалния темп на икономически растеж.

Abstract

Zombie companies are defined as companies that are unable to service their debts for a long period of time. In this context, zombie lending is defined as financing of zombie companies under particularly favorable conditions in order to prevent bankruptcy, induce recovery of the company, incl. stimulating investment activity and employment. Numerous studies demonstrate that this type of companies worldwide fail to increase their productivity and efficiency and therefore use the allocated liquid funds in order to cover past debts, which proves that zombie lending, incl. and the extended government bond purchase programs used do not stimulate domestic investment and real economic growth rates. Aforementioned adverse effects related to the negative effects of zombie lending imply the implementation of targeted policies aimed at strict monitoring of companies and the application of unified standards and requirements for lending and providing liquidity support by financial institutions.

JEL: E5, E6, F5, G3

Ключови думи

Инвестиции, economic growth, дълг, облигации, икономически растеж, investment, производителност, productivity, зомби компании, зомби кредитиране, zombie companies, zombie lending, debt
Свалете RP_vol4_2021_No07_A Petkova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957