Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Структурна конвергенция на България към Еврозоната според разпределението на заетостта сред икономическите сектори
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Структурна конвергенция на България към Еврозоната според разпределението на заетостта сред икономическите сектори

Резюме

Целта на статията е да изследва съществуването на структурна конвергенция на България към Еврозоната, което представлява допълнителна оценка за готовността на икономиката за приемане на еврото. Чрез изчисляването на индекс на дивергенция и прилагането на сигма конвергентен анализ се доказва наличието на структурна конвергенция на България към Еврозоната в периода 2000–2019 г. по отношение на разпределението на заетостта сред икономическите сектори. Наблюдава се също конвергенция на България към Еврозоната в относителния дял на заетостта в сектор селско, горско и рибно стопанство и сектор услуги, но дивергенция в сектор индустрия.

Abstract

The paper aims to verify the existence of structural convergence of Bulgaria with the euro area, which is an additional assessment of the readiness of the economy to adopt the euro. By evaluating the divergence index and applying sigma convergence analysis, the existence of structural convergence of Bulgaria to the Eurozone in the period 2000 – 2019 regarding the distribution of employment among economic sectors is identified. There is also convergence between Bulgaria and the euro area regarding the relative share of employment also exists in the agriculture, forestry and fisheries sector and the services sector, but divergence in the industry sector.

JEL: E24, F02, L16, O47

Ключови думи

Заетост, Еврозона, Bulgaria, employment, България, структурна конвергенция, structural convergence, Euro area, divergence index, индекс на дивергенци, сигма конвергенция, sigma convergence
Свалете RP_vol4_2021_No06_K Stefanova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957