Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Отражение на кризата, в резултат на COVID-19 върху глобалната конкурентоспособност
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Отражение на кризата, в резултат на COVID-19 върху глобалната конкурентоспособност

Резюме

Обект на изследване в тази статия е световното стопанство след началото на пандемията от COVID-19. Сегашната ситуация се характеризира със сериозна икономическа криза и с несигурност пред бъдещото икономическо развитие. Въпросът, който представлява интерес от научна гл.т. е как се отразява пандемията от COVID-19 върху конкурентоспособността на стопанствата? Това е и предмета на изследване. Тезата, която се поставя е, че по отношение на конкурентоспособността малките икономики успяват по-добре да се справят с предизвикателствата на кризата, наложена от COVID-19. Целта е да се достигне до анализ на тази проблематика за световното стопанство и за България и да се направят конкретни препоръки за страната ни.

Abstract

The object of this article is the world economy after the onset of the COVID-19 pandemic. The current situation is characterized by a serious economic crisis and uncertainty about future economic development. The question of scientific interest is how does the COVID-19 pandemic affect the competitiveness of the economies? This is the subject of research. The thesis is that in terms of competitiveness, small economies are better able to cope with the challenges of the crisis imposed by COVID-19. The aim is to reach an analysis of this issue for the world economy and for Bulgaria, and to make specific recommendations for our country.

JEL: F01, F6, O4, P50

Ключови думи

Икономическа криза, competitiveness, crisis, economic crisis, конкурентоспособност, криза, COVID-19
Свалете RP_vol4_2021_No04_M Marikina.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957