Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концепцията на Михаил Иванович Туган-Барановски за необходимостта от въвеждане в научен оборот на понятието „стойност“
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Концепцията на Михаил Иванович Туган-Барановски за необходимостта от въвеждане в научен оборот на понятието „стойност“

Резюме

Целта на изследването е да се анализира ролята на Михаил Иванович Туган-Барановски за подмяната на терминологичния апарат на политикономията, т.е. заместване на веригата понятия – „ценност“, „потребителна ценност“, „разменна ценност“, „принадена ценност“ и пр., с термините – „стойност“, „потребителна стойност“, „разменна стойност“, „принадена стойност“ и пр. За целта решихме следните задачи: показахме значението на идеята на Туган-Барановски, че освен категорията ценност, в руската политическа икономия трябва да се използва и категорията „стойност“; изследвахме теорията за стойността на Туган-Барановски и теорията на Маркс за ценността; разгледахме критиката на Туган-Барановски на марксовата теория за принадената ценност. Методологична основа на изследването е материалистичното разбиране на историческия процес. Резултатите са – „събуждане“ на научното съзнание на икономистите за необходимостта от възстановяване на континуитета на икономическата наука. Заключението е, че идеята на Барановски понятието стойност да се използва не само за ежедневна употреба, но и като икономическа категория, заимствана от Ленин, е съществен елемент за изцяло подменяне на категориалния апарат на политикономията.

Abstract

The aim of the study is to analyze the role of Mykhailo Ivanovich Tuhan-Baranovskyi in falsifying the terminological apparatus of the classics of political economy, i.e. replacing the chain of concepts – “value”, “consumer value”, “exchange value“, “added value“, etc., with the terms – “cost“, “consumer cost“, “exchange cost“, “added cost“, etc. To achieve this goal we solved the following tasks: we showed the meaning of Tuhan-Baranovskyi's idea that in addition to the category of value, the category of “cost” should be used in Russian political economy; we studied Tuhan-Baranovskyi's theory of cost and Marx's theory of value; we considered Tuhan-Baranovskyi's critique of Marx's theory of added value. The methodological basis of the research is the materialist understanding of the historical process. The results are – “awakening” of the scientific mind of economists about the need to restore the continuity of economics. The conclusion is that Tuhan-Baranovskyi's idea to use the concept of cost not only for everyday use, but also as an economic category borrowed from Lenin, is an essential element for completely replacing the categorical apparatus of political economy.

JEL: B25

Ключови думи

принадена стойност, стойност, value, ценност, вериги понятия, принадена ценност, разменна стойност, разменна ценност, terminological apparatus of political economy, chains of concepts, cost, added cost, added value, exchange cost, exchange value
Свалете RP_vol4_2021_No03_G Naidenov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957