Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Социални факти и смислови полета на метафората „Четвъртата власт“
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Социални факти и смислови полета на метафората „Четвъртата власт“

Резюме

 „Четвъртата власт“ е 233-годишна метафора, която до днес кодира функциите на медиите и журналистиката в процеса на обществено развитие или социалната динамика, както би се изразил Огюст Конт. Да бъде духовен двигател на трансформационните процеси в дадено общество – именно в това се изразява основната отговорност на „Четвъртата власт“ до днес. Дали е на висотата на своята гражданска и морална отговорност, това е друг въпрос.

Настоящата студия на този въпрос не предлага отговор. Нейн фокус и предмет са социалните факти и смисловите полета на метафората през вековете на нейното съществуване и употреба в политическата лексика, научните изследвания и изкуството – най-вече литература, кино и филмови произведения за телевизия.

Обект на студията е метафората „Четвъртата власт“ – една от най-устойчиво присъстващите метафори днес. Факт е, че въпреки разнообразните си приложения във времето до сега метафората продължава да кодира едни и същи социални факти – най-общо казано медиите, като в различните епохи под „Четвърта власт“ се събират най-напред само печатните медии, след тях и останалите по реда на тяхното изобретяване. Днес съществува дискусия по въпроса дали социалните медии са социални факти зад метафората „Четвърта власт“ или те стават факти на друга метафора – „Петата власт“.

Студията представя исторически и теоретичен преглед на развитието на метафората „Четвъртата власт“. Направен е съдържателен анализ на художествените произведения, носещи в заглавието си метафората.

Abstract

The “Fourth estate” is a 233-year-old metaphor that encodes the functions of the media and journalism in the process of social transformation or social dynamics, as Auguste Comte would put it. To be the spiritual engine of the transformation processes in a given society – this is the main responsibility of the “Fourth Estate” to this day. Whether it is up to its civic and moral responsibility is another matter.

The current study does not offer an answer to this question. Its subject is the social facts and semantic fields of metaphor over the centuries of its existence and its use in political rhetoric, research and art – especially literature, cinema and television films.

The object of the study is the metaphor “Fourth Estate” itself as one of the most persistent metaphors today. Despite its various applications over time, the metaphor continues to encode the same social facts – generally speaking, the media. The first uses of the methaphor relate to the social functions of the press. Then it accept radio and television and today there is a discussion about whether social media are social facts behind the metaphor of the “Fourth Estate” or they become facts of another metaphor – the “Fifth Estate”.

The study presents a historical and theoretical overview of the development of the metaphor of the “Fourth Estate”. A content analysis of the works of art bearing the metaphor in its title has been made.

JEL: Y90

Ключови думи

Медии, media, social media, symbolic power, Четвъртата власт, социални медии, литература, кино, духовна свързаност, символна власт, колективно съзнание, метамакро обществено ниво, The Fourth Estate, literature, cinema, spiritual connectivity, collective consciousness, metamacro social level
Свалете RP_vol4_2021_No02_K Mihailova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957